بازار طلا


اطلاعات کلی

تغییرات کلی بازار


تمامی نرخ ها به صورت لحظه ای به روز می شود *

گرم ۱۸


نرخ فعلی 149554 تومان

کمینه : 149554

بیشینه : 149554

گرم ۲۴


نرخ فعلی 199404 تومان

کمینه : 199404

بیشینه : 199404

مثقال طلا


نرخ فعلی 647800 تومان

کمینه : 647800

بیشینه : 647800

نرخ قیمت طلا

نرخ قیمت طلا 
قیمت طلا نرخ فعلی میزان تغییر کمینه بیشینه
گرم ۱۸ 149554 2608 (1.775%) 149554 149554
گرم ۲۴ 199404 3478 (1.775%) 199404 199404
مثقال طلا 647800 11300 (1.775%) 647800 647800