تقویم اقتصادی

همه روزه خبرهای اقتصادی مهمی از کشورهای دارای اقتصاد قدرتمند و تاثیرگذار منتشر میشوند که باعث بوجود آمدن نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی خواهند شد. در بخش تقویم اقتصادی شاخص 24، تمرکز ما تماما روی اخبار اقتصادی جهان می باشد.

تاریخ پایان
تاریخ شروع

اخبار منتشر شده در این روز